Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

Mükemmellikte Yetkinlik

 

AOSB VİZYON, MİSYON VE DEĞERLERİ

Vizyon

Sanayicilerimizin kendilerini farklı hissedecekleri yenilikçi bir OSB olmak.

Misyon

Çevreye ve topluma duyarlı, yasal mevzuatlara uygun hareket ederek sanayileşmenin belirli bir yapı içerisinde geliştirilmesini sağlamak, teknolojiyi etkin biçimde kullanarak kaliteli, ekonomik ve fark yaratan hizmetler vermek.

Değerler

Adil ve dürüst davranmak, nezaket, alçak gönüllü ve hoşgörülü olmak, topluma saygılı ve çevreye duyarlı olmak, kaliteli ve ekonomik hizmet, yenilikçi bakış açısı

POLİTİKALAR

KALİTE POLİTİKASI

Amaç: Hizmet kalitemizi sanayici beklentisinin üzerinde gerçekleştirmek, sürekli gelişmeyi hedef almak, çalışanların gelişimini sağlamak, yaratıcı ve yenilikçi bir iş ortamı oluşturmaktır.

 • Sanayici odaklı çalışarak, sürekli gelişmeyi sağlamak.
 • Çalışanların süreçlerin kalitesinden ve gelişiminden sorumlu olmasını sağlamak.
 • Etkili ve verimli iş sonuçları elde etmek.
 • İş yapılırken iç ve dış müşteri gereksinimleri dikkate almak
 • Değişen iş koşullarına ayak uydurmak
 • Kalite bilincini tüm çalışanlara aşılamak
 • Çevre ve toplum bilincinin farkında olmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

Amaç: Hizmetler gerçekleştirilirken, olabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu konuda sürekli gelişimin sağlanması ve teknolojik gelişimlerin izlenmesidir.

 • Çevresel etkilerin ve risklerin belirlenerek bu konuda aksiyonlar oluşturulmak
 • Tüm çalışanların doğal kaynakları etkili ve verimli kullanmasını sağlamak
 • Çevresel tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak
 • Çevre konusunda çalışan bilinci geliştirmek
 • Sanayicilere çevre konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda ödüllendirme sistemleri uygulamak
 • Bölgedeki atıkların etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak
 • Sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerin içerisinde yer almak

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Amaç: Kurum kültürüne uygun çalışanların istihdam edilmesi, etkili ve uygun  bir şekilde çalışmasının sağlanması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun üst seviyelerde tutulmasıdır.

 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek.
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
 • Çalışanların gelişimini sağlayacak fırsatlar yaratmak

FİNANS POLİTİKASI

Amaç: Yasal mevzuatlara, yönetmeliklere ve yönergelere uygun hareket ederek finansal kaynakları etkili yönetmek, riskleri azaltmak, bu yönde politikalar geliştirmek, kurumsal performansı devamlı yükseltmek ve sürdürülebilir bir yapı kurmak. Kurum ve sanayicilerinin menfaatlerini gözeten bir yapıda çalışmak. Bu doğrultuda;

 • Güvenilir sistemler kurarak tek düzen hesap planına ve temel muhasebe ilkelerine uygun kayıtlar tutar,
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken beyanname ve mali tabloların zamanında verilmesini sağlar,
 • Tüm kayıtlarını denetleterek hazırlattığı raporu ve mali tablolarını Genel Kurul’a sunar,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda bütçe hazırlanması için sistemler kurar,
 • Genel Kurul onayından geçen bütçenin etkili takip edilmesini sağlayarak harcamaları kontrol altında tutar,
 • Etkili finansal raporlama sistemi kullanır.
 • Tahsilatlarını zamanında yapar,
 • Finansal riskleri analiz eder ve gerekli önlemleri alır,
 • Satın alma sürecinde uygun tedarikçi temini ile kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet alımını sağlar,
 • Çalışanların tasarruf bilincinde olmasını teşvik eder.

ENERJİ POLİTİKASI

Amaç: Enerji yönetimi çalışmalarında; Yasal mevzuata uymak şeffaf olmak, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak enerjinin çevreye duyarlı ve tasarruflu kullanılmasını etkin kılarak sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir üretimi sağlamak, öncelikle bölge sanayicimize ve diğer OSB’ lere örnek olmaktır. Bölge Müdürlüğümüz enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olup çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.

 • Bölgemizde bulunan işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak için etüt ve ölçümler yapmak,
 • Yapılan ölçümler doğrultusunda raporlar hazırlamak ve enerjiyi verimli kullanmaları konusunda firmaları bilgilendirmek,
 • Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak,
 • Enerji israfını önlemek,
 • Enerji maliyetlerini azaltmak,
 • Sanayicilerimizi Enerji Verimliliği konusunda bilinçlendirmek adına her yıl “ Sanayide Enerji Verimliliği” adı altında seminer ve eğitimler düzenlemek,
 • Enerji verimliği fuarlarına katılım sağlamak,

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

Stratejik plan çalışması ile kurumu vizyona ulaştırmada en uygun yol haritası olması ve stratejik düşüncenin kurum çalışanlarınca benimsenmesi hedeflenmektedir. Stratejik plan oluştururken ve güncellenirken iç ve dış çevre analizi, paydaş beklentilerini kapsayan durum değerlendirme raporu oluşturulmuştur. Bu çalışmalar her yıl yapılarak stratejilerimiz güncellenmektedir.

DURUM DEĞERLENDİRME

Durum değerlendirme raporu kapsamında iç ve dış çevre analizleri yapılmıştır. Bu rapor PEST (Politika, Ekonomi, Sosyal, Teknolojik) analizi, SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threat) analizi, özdeğerlendirme, sanayici, çalışan, tedarikçi, toplum anketleri sonuçlarını, diğer OSB analizlerini içermektedir.

PEST Analizine Örnekler

Politika

Gelir kalemi ve arsa bedelini dış siyaset etkilemektedir. Dışarıdan yatırımcı gelmediği için arsa satışı etkilenmektedir. Bu da doğal olarak iç yatırımcıyı etkilemektedir, dışarıya ihracat yapıldığı için onlar da yatırım yapamamaktadır. İhracat azalınca döviz kuru etkilemekte ve sanayici yatırımı ötelemektedir. İlk 6 ay olumlu etki olmasa bile, ikinci 6 ay beklenti yatırım yapılacağından yana olmaktadır. Bu nedenle alternatif dış kaynak kullanılma yoluna gidilebilecektir.

Suriye, Irak, Rusya krizinin bitmesi Adana ve Gaziantep’i etkilemektedir. Krizden en az etkilenen bölge, küçük yatırımlara devam edecektir.

Ekonomi

1.Faiz artışı ve döviz kuru ve ekonomideki değişimler yatırım maliyetlerini ve arsa satışlarını etkilemektedir. Bu nedenle,  

 • Kredi kullanımı azaltmak için nakit tahsilat yapılması
 • Önceki dönem alacakların uygun şekilde tahsil edilmesi
 • Çekle yapılan tahsilatların nakite dönüştürülmesi
 • Yatırımların teşvik kapsamında yapılması
 • Uygun yatırım kredilerinin araştırılması
 • Yatırımlarımızı gerçekleştirebilmek için Çukurova Kalkınma Ajansı ve AB gibi yatırım fonlarından yararlanılması gerekmektedir.

 1. Enflasyon oranının artışı girdi maliyetlerini artırmaktadır.
 • Bu faktörü bertaraf etmek için; verimlilik çalışmalarının sürdürülmesi bu konuda ekip çalışmalarının devam etmesi.( örneğin sürekli tüketilen sarf malzemelerinde %5 tasarruf sağlama yoluna gitmek, tesislerde kullanılan enerji verimliliği artırılarak enerji maliyetini düşürmeye çalışmak)
 • İşletme maliyetlerinin etkili hesaplanarak birim fiyatlarının çıkartılması

Teknoloji

Olumlu Etkiler:

Birden fazla modülden oluşmuş OSB Yönetim Bilgi Sistemi otomasyon programı, müşteri yönetimi ve iş yönetimini kapsayacak alt yapıda olması,

Web tabanlı kullanım sayesinde birden fazla yerleşkede bulunan ofislerimizde de aynı veri tabanı üzerinden bilgilere rahatlıkla erişilebilmesi.

Veriler sistem odası haricinde ayrı bir fiziksel ortamda ve bulut ortamda yedeklenmektedir.

Bunun yanında ;hizmet üretilirken kullanılan teknolojidir.

    Olumsuz Etkiler:

Programı oluşturan ve geliştiren tek kaynağın olması,

Sosyal Olaylar

 • Coğrafi Yapı

Geniş bir ova üzerinde bulunuyor olmanın Sanayi bölgesinin dağınık değil düzenli olmasına ve düzenli büyüme olanağına sahip olmasına katkısı büyüktür.

Bölgede tarıma elverişli olan toprakların yanı sıra tarıma elverişli olmayan toprakların değerlendirilerek bölgeye OSB kurulması ve OSB’nin çevresinin de gene tarıma elverişli olmayan topraklarla çevrili olması Sanayi bölgesine genişleyebilme / ilave alan eklenebilme avantajı sağlamıştır.

Libya, Suriye ve Irak gibi önemli ticari geçmişi olan bölgelere barışın gelmesiyle sadece bu ülkelerde yüzlerce milyar dolarlık alt yapı yatırımı yapılacaktır. Adana OSB' nın bu pazarlara yakın olması yatırım yeri tercihinde önemli etken olmuştur.(Nakliye, zaman v.b.)

*Coğrafi koşulların uygun olması nedeniyle Sanayi Bölgemizin 16 milyon metrekarelik mevcut faaliyet alanına 1 milyon metrekarelik yeni alan ilave edilmesi için çalışma başlatıldı.

 • Su Kaynakları

İl sınırları dahilinde irili ufaklı bir çok akarsu bulunmasına rağmen Seyhan ve Ceyhan nehirleri Adana’nın en önemli akarsularıdır.

Seyhan Nehri üzerinde, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla 1982-1997 yılları arasında inşa edilmiş olan Çatalan Barajı’nın Bölgeye yakın olmasının avantajını yaşayan OSB hem temiz hem de sanayicilerin kullandığı içme suyu ihtiyacını karşılıyor olması OSB için çok büyük bir avantajdır.

Ceyhan Nehrinin yakın olmasının en büyük avantajı, fabrikaların üretimde kullandıkları proses suyunun bölgeye yakın oluşu hem fiyat konusunda tasarrufu sağlarken hem de suyu fazla tüketen firmalar için bölgeyi cazibe merkezine dönüştürüyor.

*Bu amaçla gelişim planları devreye alınmaktadır.

*Su ile ilgili avantajlı durumumuzu sanayici nezdinde basına yapılan açıklamalarda, web sitemizde, basılan tanıtım broşürlerimizde sanayicilerimizi ve yatırımcılarımızı bilgilendirme çalışmaları yapılması.

 • İklim ve Bitki Örtüsü
 1. Bölgesinin ılıman iklimle birleştiği noktada çeşitli narenciye yetiştirmeye elverişli hale gelmiş olup,  kıyılarda ve eşik alanların alçak kesimlerinde zeytinlikler ve turunçgiller bahçelerinin zenginliği bu bölgedeki meyve suyu gibi üretiminde narenciye ürünleri kullanan sanayicilerimiz için ulaşım, zaman gibi önemli avantajlar sunmaktadır.

*Bölgemizde zeytin ağaçlarının gelir elde edebilecek düzeyde bulunmasını fırsata çevirerek toplanılan zeytinden ve çıkartılan zeytinyağlarından kazanılan bütçe hem çalışanlara hem de sosyal yardım projelerinde destek oluşturulması.

 • Kentsel Altyapı (Karayolu, hava yolu ve demiryolu)

Bölgeye ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Adana havalimanına, Mersin Limanına, İskenderun Limanına, Yumurtalık Limanına yakınlığı ve Bölgenin güneyinden D-400 Devlet Karayolu ve TCDD demiryolu, kuzeyinden TEM Otoyolu geçmesi sevkiyat alternatif seçeneği ve de ekonomik yol seçenekleri sunmaktadır.

Bölgenin geniş olması otopark sıkıntısını azaltırken, şehre uzaklığı sebebiyle buraya gelecek olan ziyaretçiler için dolmuş ücreti ve daha önemli büyük olan bölgede gezme sıkıntısı, sanayiciye ekstra çalışan transfer ücreti ekletmiştir.

*Belirli saatlerde şehrin belirli noktalarından bölge içerisinde dolaşacak servis hizmeti araştırılması

 • Enerji Üretimi ve Tüketimi

OSB bölgemizin beslendiği enerji merkezi misis tm trafo merkezinin trafo gücü 350 MVA’dır. Bu kapsamda sanayicilerin ihtiyacı olan enerji kapasitesinin fazla olması durumunda bu ihtiyacın rahatlıkla karşılanabilecek potansiyele sahip olması ve trafo merkezine yakınlık sebebi ile kaliteli enerji tedariği avantajları bulunmaktadır.

*Enerji ile ilgili avantajlı durumumuzu sanayici nezdinde basına yapılan açıklamalarda, web sitemizde, basılan tanıtım broşürlerimizde sanayicilerimizi ve yatırımcılarımızı bilgilendirme çalışmaları yapılması.

 • Konut

Adana bulunduğu coğrafya itibari ile her dönem cazibe merkezi olma özelliğini korumuş eski bir yerleşim yeridir. Son yıllarda gelişmiş sanayisi ve tarım arazilerinin verimliliği nedeniyle yoğun göç alan şehirlerimizdendir. Şehir içinde nüfus yoğunluğuna hitap edecek sosyal ve kentsel donatılar yapılması şehri avantajlı kılarken, OSB çevresinde konut yetersizliği ve kentsel altyapı yetersizliği çalışan için yolda geçirilen zaman kaybı, sanayici için transfer ücreti ve bu bölgeye çağdaş kentleşme politikalarında genişleme zorunluluğu getirmiştir.

*Bölgemizdeki çalışanların ulaşım ve zaman sıkıntısını azaltabilmek ve düşük gelirli çalışanları destekleyebilmek adına OSB yakınında konut projesi çalışmalarına başlanılmıştır.

 • Sağlık Tesisleri Kurum ve Kuruluşları

Ülkelerin gelişmişlik seviyesini belirleyen en önemli etkenlerden birisi sağlık sektöründeki gelişmişlik ve hizmette dengeli dağılımdır. Bu ölçüde Adana’nın doğunun sağlık merkezi konumuna gelmiş olması buraya birçok insanın göç etmesine ya da farklı sebeplerle burada yerleşik hayata geçmesine sebebiyet vermiştir. Şehirde artan nüfusun istihdam edilecek çalışan sayısının artması OSB ‘deki arza karşılık olması istihdam yoksunluğunu ortadan kaldırmakta fakat öte yandan da şehrin işsizlik seviyesini de artırmaktadır.

*Bölgemizde sağlık meslek okullarına de yer verip içerisinde revir oluşturarak hem öğrenci geliştirme hem de sanayicimizin buradaki sağlık revirinden yararlanabilmesini sağlamak.

 • Eğitim Tesisleri Kurum ve Kuruluşları

İnsanların sosyal yaşam düzeyleri aldıkları eğitim ve öğretim seviyelerine bağlıdır. Bu sebeple üniversitenin, meslek ve teknik liselerin bulunuyor olması, sanayiciye mavi yaka, beyaz yaka ayırmaksızın branşında eğitimli, kalifiye ve yetkin elemana sahip olma imkanı sunar. Sanayicinin bu fırsattan yararlanarak istihdam sağlayacağı yetkin eleman sayısındaki artış üretimde ve iş alanında katkı sağlayacak avantajlar sağlar.

Bunun aksi durumunu düşünecek olur isek ucuz işçi çalıştırmak isteyen firmaların yatırım gözdesi olmayacak bir şehirdir. Elbette ki bu durumun da OSB ‘ye birtakım faydaları vardır.

 • Mesleki Kuruluşlar/Odalar/Dernekler

Kurumsal altyapıyı oluşturan odalar, dernekler, STK ve mesleki kuruluşlar ilin sosyal hayatına ve dolayısıyla ekonomik hayatına sivil toplum örgütlenmeleri olarak büyük ölçüde yön vermeleri, bu yapının güçlü ve dayanışma içerisinde olduğu bölgelerde güçlü ve kontrol altında olan bir ekonomik vaziyetin içerisinde yer alma hissiyatı her zaman yatırımcıya güven sağlamıştır. Şunu unutmamalıyız ki ”Güçlü Kent  Daha Çok Yatırım Getirir”.

Bunun yanında bu toplu kuruluşlar sayesinde çapraz ticaret olanağı yakalayan yatırımcı bu yapılar sayesinde ticaretine artı değer katma fırsatı yakalar.

*Sanayici iş kadınlarının, birleşerek hem kadının gücünü gösterme hem de birlik beraberlik sonucunda ortaya çıkacak ticari anlaşmaları ve projeleri ortaya çıkarma amacı ile çalışmalara başlanmıştır. 

 • Sosyal Yaşam Kültürü

Ülke genelinde dışa açılımla beraber küreselleşme olgusu ile yakalandığı, gelenek ve töreler belirli ölçüde terk edilirken sanayileşmenin ortaya çıkardığı kültürel çözülme sürecinin yaşandığı, sanayileşme sonrası kültürel bütünleşme sürecinin ise henüz gerçekleştirilemediğini söyleyebiliriz.

*Geleneklerimizi nesilden nesile aktararak unutulmasını önlemek amacıyla yaptığımız organizasyonların sayısını artırmak

 • Sosyal Yapı ve Göç

Gerek ülke bazında gerekse bölge ya da il bazında bir coğrafi alan ekonomik olarak diğer alanlara üstünlük sağladığı takdirde göç alır. Bu üstünlük ekonomik değerlerin getirdiği cazibeye dayanarak iş imkanı, sosyal hayat ve daha geniş olanaklardan meydana gelmektedir. Bulunduğu mekanın yetersiz olanaklara sahip olması sebebiyle özellikle iş gücünün temelini oluşturan genç ve üretken nüfus kendine yeni hayat yaratmak için ekonomik üstünlüğü olan merkezlere göç etmektedir. Teknolojinin tarım alanlarına girmesi ile bu sektörde ihtiyaç duyulmayan ve sosyolojik terimle “gizli işsiz” olarak tanımlanan insan gücü göç etmektedir. Tarım alanlarının bir aileyi geçindirmeye yetmeyen işletme büyüklüğünün yaratılması, terör olayından dolayı hareketlenen nüfus, doğal afetler vb. nüfusun kentler ve bölgemiz arasındaki göçlerin nedenleridir. Göçlerin Bölgemize olan dezavantajları;

*Gizli işsizlikle beraber artan işsizlik oranını düşürebilmek için bölgeye yatırım teşviki getirecek çalışmalar yapılıp politikalar izlenmeli.

Paydaş Anket Sonuçlarının analizi:

 • Sanayici anket sonuçlarına göre en düşük puan alan atıksu koku giderme sisteminin kurulması stratejik planda yer almaktadır.
 • Çalışan memnuniyet anketi sonuçlarına göre iletişim eksikliği kapsamında stratejik plana sosyal faaliyet yapılması, ekip çalışmalarının devam ettirilmesi hedefleri koyulmuştur.
 • Süreç yönetim sistemi kapsamında ücretlendirme süreci kurgulanacaktır.
 • Toplum memnuniyet anket sonuçlarına göre düşük puan alan sosyal sorumluluk projelerinde yer almak konusunda İK birimine hedef koyulmuştur.

Öğrenme Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 Benzer OSB hizmetleri değerlendirilmiştir. AOSB’nin teknolojinin etkin kullanımı, sunduğu hizmet çeşitliliği, hızı ve maliyeti, paydaş geri bildirimi alma alanlarında güçlü olduğu gözlenmiştir.

 

SWOT Analizine Örnekler

Kuvvetli Yönler

 • Gelişmeye ve öğrenmeye açık olmamız
 • Çalıştığımız ortamın kurumsal ve profesyonel yapıya sahip olması
 • Ekip ve personel olarak güçlü bir yapıda olmamız
 • Yeni altyapıların, tesislerin yapılması
 • Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Liselerinin olması
 • Ekonomik hizmet sunulması (Sanayicilere yönelik verilen su, elektrik, doğalgaz hizmetleri)
 • Sürekli yenilikçi hizmetlerin sunulması
 • Sanayici memnuniyeti
 • STK'lar ve Kamu Kurumları ile olan iş birlikleri
 • Teknolojik altyapı (scada sistemleri, OSOS sistemleri)
 • Stratejik konum
 • İnsan Kaynakları yönetimi (personel ödüllendirilmesi, sosyal haklar, çalışan memnuniyeti)

Zayıf Yönler

 • Bireysel hedeflerin olmaması
 • İş planını bozan dış etkenler
 • Risk analizinin etkili ve yaygın olmaması
 • Yetkinliklerin tanımlı olmaması (işe alım, yerleştirme vb. konuları etkilemesi)
 • Süreçlere ait performans göstergelerinin yeterince izlenmemesi
 • Şehir merkezine olan mesafe
 • Devlet teşviklerinin yeterli olmaması
 
 • Kariyer gelişiminin olmaması

Fırsatlar:

 • Jeopolitik konumumuz
 • Bölgesel olarak genişliyor olmamız
 • Gelişime açık olması ve destekleniyor olması
 • Yatırıma açık bölge olmak
 • Adana'nın Ortadoğu Ülkelerine yakınlığı

Tehditler:

 • Ekonomik belirsizlik
 • Siyasi iç ve dış politika
 • Enerji maliyetleri
 • Döviz piyasasındaki dengesizlikler
 • Savaşlar
 • Adana’nın iç ve dış göç bakımından durak noktası olması
 • Arsa satışlarının istenilen düzeyde olmaması

Özdeğerlendirme Sonuçlarına Örnekler

Kuvvetli Yönler

 • Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz kurgulanan bir ekiple oluşturulmuş, 2015, 2016 da  gözden geçirilmiştir. Web’de ve değişik platformlarda yer almaktadır.
 • Yılda bir kez Liderlik Anketi yapılmaktadır.
 • Yılda bir kez yaklaşım başlığı altında geçen anketler uygulanmakta, Stratejik Plan ile aylık izlemeler yapılmaktadır.
 • Süreçlere ilişkin riskler tanımlıdır.
 • Faaliyet Raporlarımız yazılı ve görsel olarak tüm paydaşlarımızla paylaşılmaktadır.
 • Çalışanlara belirli konularda destekler sağlanmaktadır.
 • Çalışanların önerileri alınmakta ve üç ayda bir toplanarak değerlendirilmektedir.
 • Stratejik plan kapsamında hedefler gözden geçirilmektedir.
 • Kurumda değişim ile ilgili örnekler mevcuttur.( EFQM, yeni yazılım uygulamaları)

 İyileştirmeye Açık Alanlar

 • Stratejiler çalışanlarla ve sanayicilerle paylaşılmakta ancak toplum, tedarikçi ve işbirlikçilerle paylaşılmasında sınırlı kanıt vardır.
 • Süreç göstergeleri izleniyor aksiyon alınmada sınırlıdır.
 • Yenileşim öneri sistemi ile sınırlıdır. Öneri sisteminin etkililiğinin değerlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.
 • Ücret sisteminin etkililiğinin gözden geçirilmesi ihtiyacı vardır.
 • Kurumun işbirliklerine yönelik bir sistem bulunmamaktadır.(Stratejik, operasyonel vb.)
   

Kritik başarı faktörleri

Kurumun olmazsa olmaz öncelikli alanları olan kritik başarı faktörleri stratejik plan çalıştayları sırasında belirlenmiştir. Kritik başarı faktörleri; sanayici memnuniyeti, çalışan yetkinliğini artırma, yenilikçi bir OSB, sürdürülebilirliktir.

ANA STRATEJİLER

EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak oluşturulan stratejik planda 5 ana amaç ve bunları gerçekleştirecek stratejik hedef, faaliyetler ve projeler belirlenmiş olup bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini ölçmek için performans göstergeleri ve hedefler konumlandırılmıştır.

Ana amaçlar:

 1. Sanayicilere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi
 2. Çalışan Gelişimini ve Memnuniyetini Artırmak
 3. Alan Olarak Büyümek
 4. Kaynak Yönetimi
 5. Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlamak

 1. Sanayicilere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi
  1. Sanayici Memnuniyetinin Artırılması

 1. Çalışan Gelişimini ve Memnuniyetini Artırmak

     2.1. Çalışan Memnuniyetini Artırmak

     2.2. Çalışan Yetkinliğini Artırmak

 3.  Alan Olarak Büyümek

     3.1. İlave Alanın Tüm Alt Yapısının Tamamlanması

     3.2. Mevcut Alanın Alt Yapısının Geliştirilmesi

     3.3. Genişleme Alanının Alt Yapısının Geliştirilmesi

 4.  Kaynak Yönetimi

     4.1. Mali Kaynakların Yönetimi

     4.2. Bina ve Donanımın Yönetimi

     4.3. Bilgi Kaynaklarının Yönetimi

     4.4. Tedarikçi ve İşbirliklerinin Yönetimi

     4.5. Süreç Yönetim Sistemini Geliştirmek

5. Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlamak

    5.1. Toplum Memnuniyetini Artırmak

    5.2. Çevresel Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlamak

    5.3. Tanıtım Stratejisi Oluşturmak

ORTA VE UZUN VADELİ STRATEJİK HEDEFLER

 • 624 ha genişleme alanının bölgeye dahil edilmesi
 • Çalışanlara yönelik konut ihtiyacını sağlamak için Sanayi Kenti’nin kurulması
 • Enerji Santrali kurulması
 • Sanayicilerin kullanımına yönelik Antrepo kurulması
 • Otel ve spor kompleksi yapılması
 • Sanayici çalışan çocuklarına yönelik Kreş yapılması
 • 2. Otoban bağlantı yolunun yapılması
 • Katı atık bertaraf tesisinin kurulması ve buna bağlı enerji üretiminin yapılması
 • Mevcut altyapıların yenilenmesi
 • UR-GE kümelenme projesinin yönetilmesi ( tekstil sektörüne yönelik)

YÖNETMELİK VE PROSEDÜRLER    

 • Harcırah Yönetmeliği
 • Lojman Yönetmeliği
 • Sosyal Yardım Yönetmeliği
 • Satınalma Usul ve Esasları Yönergesi
 • Personel Yönetmeliği
 • İSG Yönetmeliği
 • Arşiv Yönetmeliği
 • Satınalma Prosedürü
 • Performans Değerlendirme Prosedürü
 • Tanıma Takdir Öneri Prosedürü
 • Yıllık İzin Prosedürü
 • Bakım Onarım Prosedürü
 • Süreç Yönetim Prosedürü
 • Bilgi Sistemleri Prosedürü
 • İyileştirme Ekip Prosedürü
 • Anket Uygulama ve Hedef Belirleme Prosedürü
 • Planlı Bakım Onarım Prosedürü
 • Ücret, Kariyer Gelişimi ve Yedekleme Prosedürü
 • İşbirliği ve İlişki Ağları Oluşturma Prosedürü
 • İhale Bazlı Üst Yapı İmalat Ve Kontrol Prosedürü
 • İhale Süreci Prosedürü
 • İş Planlama ve Koordinasyon Prosedürü

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis