Adana iş dünyasını uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımayı hedef olarak gören AOSB, Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi kapsamında Tekstil Kümesi’ne sahip olmakla birlikte Adana için büyük önem taşıyan bu sektörün geliştirilmesi adına yurtdışında ve yurtiçinde faaliyetler düzenlemiştir.

Bu proje ihracatçı olmak isteyen ve hâlihazırda ihracat yapan sanayicilerimize destek sağlarken, uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmektedir. Zaman geçtikçe artan rekabet ortamında, ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratan ve bunu gösteren, etkin bir reklam-tanıtım ve pazarlama tekniklerine sahip firmalar uluslar arası rekabette her zaman avantajlı durumda olacaklardır.

Sektördeki firmaların birlikte hareket etmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda da büyük önem arz etmektedir. İhracatın artırılması ve firmalarımızın küreselleşmesi için belirlenecek olan sektörlerde yeni kümeler oluşturma çalışmaları sürmektedir. Yapılacak küme çalışmalarının yalnızca OSB değil ilgili sektörde Adana’da bulunan bütün firmaları kapsayacak şekilde kurulması öncelikli hedeflerimizdendir.

Kümelenme, aynı sektörde faaliyet gösteren, yatay/dikey bağlantılı işletmelerin ve destekleyici kurumsal yapıların (üniversiteler, odalar, sektörel örgütler, ilgili kamu kurumları gibi) belirli bir coğrafi bölgedeki örgütlü yoğunlaşmasıdır. İlgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönettiği kümelenme çalışmalarında hedef ortaklaşa rekabetle sektördeki pazar payını arttırmaktır.

Kümelenmenin KOBİ’lere getirileri

 • Ortak sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi,
 • Ortak sorunların çözümüne yönelik projeler ve lobi faaliyetleri,
 • Maliyetlerin paylaşımı,
 • Personel niteliklerinin geliştirilmesi,
 • İnovasyon kapasitesinde artış,
 • Ticaret hacminde artış,
 • Yeni pazarlara giriş.

Kümelenmenin üniversiteye getirileri

 • Sanayi ihtiyaçlarının tespiti ve bu tespitler doğrultusunda konumlanma,
 • Teknoloji transferi,
 • Uygulamalı ar-ge,
 • İhtisaslaşmış eğitim.
 • Kümelenmenin ülkeye getirileri
 • Rekabetçi sektörlerin desteklenmesi ile kısıtlı kaynakların etkin kullanılması,
 • Bölgesel cazibe alanlarının oluşması,
 • Bölgesel ihtisaslaşma,
 • Kamu, sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayacak uygun bir platform.

Medikal Kümelenme

Medikal pazarına ve sanayisine genel olarak baktığımızda sektörün;

 • Yurt içi ve yurt dışında sürekli büyüyen bir pazara sahip olması,
 • Katma değeri yüksek, yenilikçi üretime açık olması,
 • Ülkemizde halen % 85 dışa bağımlı olmakla birlikte Millileştirme ihtiyacının zorunlu olduğu stratejik ve bu nedenle milli politikalarla desteklenen bir sektör olması, pazarın büyüklüğü ve cazibesi hakkında oldukça önemli fikirler vermiştir.

Bu fırsat ve fikirden yola çıkarak, yerel dinamiklerimize baktığımızda şu rekabetçi özelliklerimizi somut olarak görebiliriz.

 • Adana ve özellikle Metal Sanayi, medikal sektöründe önemli sayıda firma ve üretim hacmine sahiptir.
 • Adana’da sektörü destekleyecek üretim çeşitliliği ve işkolları mevcuttur.
 • Adana sağlık sektörü alıcıları açısından önemli bir merkezdir.
 • Adana, sektörün yenilikçiliğini destekleme gücüne sahip önemli üniversitelere sahiptir.
 • Sağlık sektöründe güçlü bir merkez olmak Adana’nın yerel kalkınması içinde önemli bir rekabet fırsatıdır.

Bu araştırma sonucunda somutlaşan rekabet avantajlarımız doğrultusunda Medikal Sektörü Adana’nın kaynaklarını yönelttiği hedef sektörlerden biri olarak seçilmiş ve sektörün kalkındırılmasında kümelenme modeli esas alınmıştır.

Tarım/Gıda Kümelenme

Tarım/Gıda sektörünün pazarına ve sanayisine genel olarak baktığımızda sektörün;

 • Yerel ve küresel ölçekte pazarının sürekli olarak büyüme göstermesi,
 • Özellikle tarım teknolojileri ve iyi tarım uygulamaları ile birlikte katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasına müsait olması,
 • Hazırlanan ülke raporlarında tarım sektörünün öncelikli gelişme alanları olarak belirlenmiş olması,
 • Yurtiçinde ve dünyada talebinin hiçbir zaman azalmayacak ve yaşanan her olumlu ve olumsuz gelişmede ihtiyaç duyulan öncelikli sektörler arasında olması bu kümenin kurulmasının temel ihtiyaç olduğu konusunda önemli ipuçları vermiştir.

Bu düşüncelerin ışığında bölgemizde bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bölgemizin bu sektördeki avantajları ve sektördeki rekabet gücümüzü artırabilecek faktörler belirlenmiştir:

 • 2019 Dış Ticaret verileri incelendiği zaman Hububat, Bakliyat, Yağlı tohumlar ve Mamulleri İhracatı ve Yaş, Meyve ve Sebze İhracatında ilimizin ilk 7’de olduğunu ve bu verimli Çukurova topraklarının onca güçlüğe rağmen ülkenin tarım-gıda ihracatında büyük bir payı sırtladığı görülmektedir.
 • 2019 Türkiye Tarım Makineleri Dış Ticareti verileri doğrultusunda İhracat hacminin 1.041 milyon $ olması ülke olarak elimizin güçlü olduğunu göstermektedir.
 • Adana Tarım/Gıda sektöründe ürün ve üretim çeşitliliğine ayrıca yeterli işgücüne sahiptir.
 • Adana tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi kesimi arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirebilecek altyapıya sahiptir.
 • Üretimin sürdürülebilirliği için önemli olan ve uygulama örneklerinin yapılabileceği yeterli tarım arazisi mevcuttur.
 • Adana sektörün her alanda ihtiyaçlarına cevap verebilecek farklı yan sanayiler açısından zengin ve kendine yetebilecek bir merkezdir.
 • Adana sektördeki çalışmalara destek verebilecek biyoçeşitlilik mevcut olup sürdürülebilirlik açısından müsait bir bölgededir.

Açıkça görülebilen bu olumlu faktörler bölgemizde bu alanda yapılacak çalışmaların Tarım/Gıda sektöründe ülkemizde ve dünyada önemli bir üs haline gelmesinin önünün açık olduğunu bizlere göstermektedir. Gerekli iş birlikleri ve çalışmalar ile kümelenmenin verimliliği esas alınarak oluşturulan planlar doğrultusunda küresel pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir Adana’nın tüm dünyaya sesini duyurması hedeflenmektedir.