• KALİTE POLİTİKASI

  Amaç: Hizmet kalitemizi sanayici beklentisinin üzerinde gerçekleştirmek, sürekli gelişmeyi hedef almak, çalışanların gelişimini sağlamak, yaratıcı ve yenilikçi bir iş ortamı oluşturmak.

  • Sanayici odaklı çalışarak, sürekli gelişmeyi sağlamak.
  • Çalışanların süreçlerin kalitesinden ve gelişiminden sorumlu olmasını sağlamak.
  • Etkili ve verimli iş sonuçları elde etmek.
  • İş yapılırken iç ve dış müşteri gereksinimleri dikkate almak
  • Değişen iş koşullarına ayak uydurmak
  • Kalite bilincini tüm çalışanlara aşılamak
  • Çevre ve toplum bilincinin farkında olmak
 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE POLİTİKASI

  Amaç:Hizmetler gerçekleştirilirken, olabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi ve bu konuda sürekli gelişimin sağlanması ve teknolojik gelişimlerin izlenmesi

  • Çevresel etkilerin ve risklerin belirlenerek bu konuda aksiyonlar oluşturulması
  • Tüm çalışanların doğal kaynakları etkili ve verimli kullanmasını sağlamak
  • Çevresel tüm yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamak
  • Çevre konusunda çalışan bilinci geliştirmek
  • Sanayicilere çevre konusunda bilgilendirmeler yapmak ve bu konuda ödüllendirme sistemleri uygulamak
  • Bölgedeki atıkların etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak
  • Sosyal sorumluluk ve toplumsal projelerin içerisinde yer almak
 • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

  Amaç: Kurum kültürüne uygun çalışanların istihdam edilmesi, etkili ve uygun  bir şekilde çalışmasının sağlanması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun üst seviyelerde tutulması

  • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamak
  • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamak
  • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlayarak, ödüllendirmek.
  • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemek
  • Çalışanların gelişimini sağlayacak fırsatlar yaratmak
 • FİNANS POLİTİKASI

  Amaç: Yasal mevzuatlara, yönetmeliklere ve yönergelere uygun hareket ederek finansal kaynakları etkili yönetmek, riskleri azaltmak, bu yönde politikalar geliştirmek, kurumsal performansı devamlı yükseltmek ve sürdürülebilir bir yapı kurmak. Kurum ve sanayicilerinin menfaatlerini gözeten bir yapıda çalışmak. Bu doğrultuda;

  • Güvenilir sistemler kurarak tek düzen hesap planına ve temel muhasebe ilkelerine uygun kayıtlar tutmak,
  • Resmi kurumlara verilmesi gereken beyanname ve mali tabloların zamanında verilmesini sağlamak,
  • Tüm kayıtlarını denetleterek hazırlattığı raporu ve mali tablolarını Genel Kurul’a sunmak,
  • Stratejik hedefler doğrultusunda bütçe hazırlanması için sistemler kurmak,
  • Genel Kurul onayından geçen bütçenin etkili takip edilmesini sağlayarak harcamaları kontrol altında tutmak,
  • Etkili finansal raporlama sistemi kullanmak.
  • Tahsilatlarını zamanında yapmak,
  • Finansal riskleri analiz eder ve gerekli önlemleri almak,
  • Satın alma sürecinde uygun tedarikçi temini ile kaliteli ve uygun maliyetli ürün ve hizmet alımını sağlamak,
  • Çalışanların tasarruf bilincinde olmasını teşvik etmek.
 • ENERJİ POLİTİKASI

  Amaç: Enerji yönetimi çalışmalarında; Yasal mevzuata uymak şeffaf olmak, etüt ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak enerjinin çevreye duyarlı ve tasarruflu kullanılmasını etkin kılarak sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir üretimi sağlamak, öncelikle bölge sanayicimize ve diğer OSB’ lere örnek olmaktır. Bölge Müdürlüğümüz enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olup çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.

  • Bölgemizde bulunan işletmelerde enerji verimliliğini arttırmak için etüt ve ölçümler yapmak,
  • Yapılan ölçümler doğrultusunda raporlar hazırlanmak ve enerjiyi verimli kullanmaları konusunda firmaları bilgilendirilmek,
  • Enerjinin etkin kullanılmasını sağlamak,
  • Enerji israfını önlemek,
  • Enerji maliyetlerini azaltmak,
  • Sanayicilerimizi Enerji Verimliliği konusunda bilinçlendirmek adına her yıl “ Sanayide Enerji Verimliliği” adı altında seminer ve eğitimler düzenlemek,
  • Enerji verimliği fuarlarına katılım sağlamak,