Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

HİZMET REHBERİ

Neden AOSB?

 • Tek Durak Ofis Hizmetleri ( Arsa Satış, Yapı Ruhsatları, GSM Ruhsatı )

 • Kaliteli ve Ucuz Elektrik

 • Doğalgaz Dağıtım Hizmeti

 • Türkiye'nin en ucuz Kullanma Suyu

 • Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi

 • Tümüyle tamamlanmış alt ve üst yapı

 • Polis, Jandarma ve Özel Güvenlik Hizmetleri

 • Hava, Deniz, Demiryolu ve Karayolundan kolay Ulaşım

 • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Sağlık Ocağı, Itfaiye, OSGB Ambulans, Çöp Toplama ve Peyzaj Hizmetleri

 • Işletmelerin ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş Çarşı Alış / Veriş Merkezi

 • PTT Kargo, Çukurova Üniversitesi Tekstil Laboratuarı, Bankalar ve ATM'ler

 

AOSB' den Arsa Alımı

Katılımcı arsa satış servisi ile görüşerek uygun arsayı belirledikten sonra arsa tahsisi için detaylı faaliyet konusunu belirten dilekçe ile Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulunda arsa talebi görüşülerek uygun bulunması halinde Arsa Satış Sözleşmesi imzalanarak katılımcıya tahsis yapılır.

 

İmar ve İnşaat Hizmetleri

Sanayicimizin arsa tahsisi yapıldıktan sonra yapılacak işlemler sırası; Tahsis edilen araziye ait imar durumu belgesi, aplikasyon krokisi ve yol kotu tutanağını Bölge Müdürlüğümüzden aldıktan sonra zemin etüd raporu plankotesi hazırlatılır. Daha sonra faaliyet konusuna göre ÇED raporu ve yapacağı tesisin mimari avan projeleri hazırlatılır ve Bölgemiz Fen Imar Müdürlüğüne onaylatılır. Mimari uygulama projeleri, Statik-betonarme projeleri, Peyzaj projeleri, Mekanik projeleri, Yangın sistemi projeleri, Elektrik projeleri hazırlanarak 4807 sayılı kanuna göre yetkilendirilmiş bulunan ilimizde faaliyet gösteren bir yapı denetim firması ile anlaşma yapılarak projeleri onaylatılır, eğer faaliyet konuları arasında “kendi tesisini inşa etmek” hükmü yok ise bir müteahhit firma ile sözleşme yapılarak Yapı Ruhsatı Başvurusu için Bölge Müdürlüğümüze müracaat edilir. Yapı denetim ücretinin %20'lik dilimini AOSB yapı denetim bloke hesabına yatırılır. Firmanın gelir vergisi dairesinden “günü geçmiş vergi borcu olmadığına dair” belge getirilir. Yapı Ruhsatı aldıktan sonra SGK ( SSK )'na başvuru yaparak inşaat işyeri bildiriminde bulunarak inşaata başlanır. Inşaat tamamlandıktan sonra Yapı Kullanım Izin Belgesi ( Iskan Ruhsatı ) almak için Bölge Müdürlüğümüze başvurulur.

 

GSM Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı Almak

Kurulacak tesisin faaliyet konusuna göre gerekli işlemler yapılarak GSM Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı almak için Bölge Müdürlüğümüze başvurulur.

 

Girişimciye Tapunun Verilmesi

Tesisini tamamlayarak Yapı Kullanım Izin Belgesi ( Iskan ) ve GSM Işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alan katılımcıya tapusu; OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen OSB için yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten Noter tasdikli taahhütnamesini vermesi halinde “ Geri Alım Şerhi “ konulmadan verilir. Katılımcının arsa tahsisinden dolayı borcu varsa borç miktarı oranında limit içi banka teminat mektubu alınır.

 

Kullanma Suyu Hizmetleri

Bölgede arsası bulunan firmalardan su abonesi olabilmesi için istenen belgeler;

 • Talep dilekçesi,

 • Yapı Ruhsatı,

 • Depozito ücreti (Muhasebeye yatırılacak),

Firmaya ait su sayacının mühürünün kopması su sayacına zarar verilmesi, sayacın sökülmesi, sayaçsız veya sayacı çalıŞtırmayacak bir düzenle su kullanıldığı ve numaratörle oynandıðı takdirde, abonenin sayacının doğru çalıştığı dönemlere ait veya yoksa emsal tesis ortalama tüketiminin 6 katı tutarındaki su bedeli olarak tahakkuk ve tahsil edilir.

 

Elektrik Hizmetleri

AOSB de yatırım için elektrik enerjisi isteyen girişimci ihtiyacı olan kurulu gücünü, tarifesini, adresini ve faaliyet amacı belirtilerek Bölge Müdürlüğüne yazılı istekte (Enerji Müsaadesi isteğinde) bulunur. Proje onayı ve geçici kabul işlemlerinde TEDAŞ yetkilidir. Abonelik işlemi Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılır.

Abonelik işlem sırası aşağıda verilmiştir.

 1. Enerji talep dilekçesi (Enerji Müsaadesi)

 2. Mülkiyet belgesi ( Tapu veya Kira Sözleşmesi )

 3. Yapı ruhsatı

 4. Onaylı elektrik projesi (EMO ve TEDAŞ)

 5. Fiziki bağlantı talebi

 6. Geçici kabul işletmeye açış yazısı ( TEDAŞ'tan alınacaktır.)

 7. Bağlantı ve kontrollük ücreti ( Bölge Müdürlüğü Muhasebe Servisine Yatırılacak)

 8. Güvence bedeli verecek ( Teminat Mektubu veya DBS Sistemi Kayıt Yazısı)

 9. Katılımcıya ait Vergi Levhası, Yetki Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Imza Sirküsü, Işyeri Açma Çalışma Belgesi, Ana Sözleşme getirilecektir.

Katılımcı tüm evraklarını tamamladıktan sonra, tarife grubunu seçerek Bölge Müdürlüğümüzde Elektrik Satış Sözleşmesi imzalayacak ve daha sonra enerji kullanabilecektir. Girişimciye AOSB Yönetim Kurulu' nun belirlediği tarifeler uygulanır. Katılımcının AOSB içinde kurulu tesisine ait Sanayi Sicil Belgesi getirmesi halinde sanayi tarifesi uygulanır. Katılımcı Bölge Müdürlüğünün haberi olmaksızın başka bir katılımcıya veya kiracıya elektrik veremez.

AOSB onaylı sınırları içerisinde elektrik dağıtımı yapmak için Elektrik Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Temmuz 2007'de Enerji Piyasası Düzenleme kurumu'ndan OSB Dağıtım Lisansı almıştır.

 

Reaktif Uygulama Oranları:

01.01.2008 tarihinden itibaren sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı 0,20 (%20) ve sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı 0,15 (%15) olarak uygulanmaktadır. Bunun için sanayicilerimizin kompanzasyon sistemlerinde; Uygun kapasitede ve adımda kondansatör kullanmalı, parametreleri hassas ayarlanmış Röle ile kontrol edilmeli ve her gün endeks alınarak bilgisayar ortamında takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

 

Altyapı Hizmetleri

Kullanma Suyu İhtiyacının Temini

Katılımcı inşaata başlamadan önce Organizenin altyapısına zarar vermemek için mutlaka Bölge Müdürlüğü ile görüşmelidir. Altyapıların yerini öğrenmeden yapılan eylemler sonucu oluşacak arızalardan katılımcı sorumludur. Kullanma suyu hattı parseliniz önünden geçiyorsa, ana girişe tekabül eden boru hattının geçtiği kesit (U) şeklinde betonarme menfez içerisine alınacaktır. Menfez üstü, boru tamiratına imkan verecek bir şekilde demir veya beton ızgaralı olarak düzenlenecektir. Kullanma suyu hattı parsel girişiniz önünden geçmiyorsa herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

 

Atıksu Kanalizasyon İhtiyacının Temini

Bölgemizdeki parsellerin tamamında, arazinin oynanmamış tabi zemindeki en düşük kotuna 1 er adet atık su parsel bağlantısı bırakılmıştır. Bölge Alt yapı Inşaat Müdürlüğüne müracaatla atıksu kanalizasyon bağlantı yerinin gösterilmesi istenecektir.

Atıksu parsel bağlantıları 0-200 mm. çaplı borulardan teşkil edilmiştir. Parsel bağlantı borusuna atık sularınız verilmeden önce 1.00mx1.00mx1,50m ebadında betonarme katı atık birikme logarı yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmasından sonra herhangi bir ücret ödemeksizin atıksu aboneliğiniz gerçekleşmiş sayılacaktır.

Atıksu şebekemize sanayi tesisiniz çatısından, depolama alanlarından, tesis içi yollardan v.s. gibi yerlerden gelen yağmur suları kesinlikle bağlanmayacaktır.

 

Atıksu Arıtma Hizmetleri

Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde parseli bulunan üyelerin, ortak atıksu toplama (kanalizasyon) sistemlerine ve atıksu arıtma tesislerine bağlanması ve bu tesislerin kullanımı ile ilgili düzenleme ve yükümlülükler "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" esaslarına ve "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine" dayalı olarak hazırlanan "AHSOSB Atıksu bağlantı ve Tarife Talimatnamesinde belirlenmiştir.

Bu talimatnamede en çok önem arz eden konular aşağıda sıralanmıştır.

 • Atıksu Üreticisi atıksuyunu "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo-25" parametre değerlerine uygun olarak Altyapıya deşarj edebilir. Ilgili tabloya aykırı atıksular için Ön Arıtma Tesisi kurmak ve en verimli şekilde işletmek zorundadır. Aykırı deşarj edilen atıksular cezai işleme tabidir.

 • Sektörel bazda atıksuyun kirliliği ve Ön arıtma tesisi gerekip gerekmeyeceği konusu Ilgili Atıksu birim müdürlüğü ile paylaşılmalıdır.

 • Atıksu niteliğindeki tüm sular AHSOSB Altyapısına en yakın noktadan bağlanmalı, Altyapıya bağlantı öncesi numune alma ve kontrol bacası yapılması gerekmektedir.

 • Çatı ve diğer yağmur suları yağmur kanallarına bağlanmalı, Atıksu hatlarına kesinlikle bağlanmamalıdır.

 • Atıksu deşarj debisi, (miktarı) firma ve kuruluşların temiz su kullanım miktarlarının %90 (yüzde doksan)'ı olarak kabul edilir. Bölgenin genel su şebekesi haricinden, başka kaynaklardan (kuyu, artezyen, taşıma ) temin edilerek kanalizasyon sistemine verilen sular için ayrıca sayaç takmak yükümlülüğü vardır.

 • Tükettiği suyun tamamını atıksu olarak vermediğini iddia eden üyeler, bu durumun doğruluğunu kanıtlamak ve OSB Bölge Müdürlüğümüze belgelemek zorundadır. Bu durumda deşarj edilen atıksu miktarını tayin ve tespit etmek için masrafları kendilerine ait olmak üzere yazıcılı debi ölçer taktırmak zorundadır.

 • Firma faaliyeti süresince bir adet çevre sorumlusu belirlemeli, Atıksu konusu dahil her türlü çevre konusunda yetkilendirilmiş olmalıdır.

 • Atıksuları Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo–25 parametre değerlerine uygun olarak atıksu altyapısına ve yağmur suları yağmur kanallarına bağlantısı yapıldıktan sonra Atıksu Deşarjı Için Kanalizasyon Bağlantı Izin belgesi için ilgili birim müdürlüğüne müracaatı yapmalıdır.

 

Sanayicilerimizin Dğalgaz Kullanmak İçin Yapması Gerekenler;

 1. AOSB Müdürlüğüne “ Abone Bağlantı Izni” için başvuruda bulunulur.

 2. Dağıtım Şirketi' nden (AKSA GAZ) “ Iç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası” ve EPDK' dan “Yapım ve Hizmet Sertifikası” almış müteahhit ve müşavir firmalar ile çalışılması zorunludur.

 3. Müteahhidin hazırladığı ve müşavirin ve AKSA GAZ' ın onayladığı Işe Başlama Dosyası AOSB Müdürlüğüne verilir.

 4. AKSA GAZ' ın onay yazısına müteakip işe başlanır.

 5. Işin tamamlanmasının ardından Iş Bitime Dosyası onaylanmak üzere AKSA GAZ' a verilir. Onaylandıktan sonra 1 nüshası AOSB Müdürlüğüne verilir.

 6. AKSA GAZ' ın kurduğu komisyon tarafından gaz verme işlemi gerçekleştirilir. Gaz verme tutanağına müteahhit, müşavir, işveren ve AOSB yetkilisi imza atar.

 7. AOSB Müdürlüğü ile sanayici arasında “ Doğalgaz Abonelik Sözleşmesi” yapılır. Bildirilen 2 aylık tüketim miktarı kadar süresiz teminat mektubu veya DBS güvencesi Bölge Müdürlüğüne verilir.

 8. Gaz verilmesinden sonra, AOSB Müdürlüğünün haberi olmaksızın abone tarafından tesisatta değişiklik yapmak veya ilave hat çekmek kesinlikle yasaktır. Bu durum kaçak ve usulsüz kullanıma girer.

 

Temizlik Hizmetleri

Bölgemiz genelinde temizlik işlerinin aksamadan yürütülmesi için kullanılması gereken 400 Lt.lik galvanizli, üzeri AOSB yazılı çöp konteynırı Bölge Müdürlüğümüzden satın alınabilir.Konteynır içindeki evsel atıklar kapalı çöp kamyonu ile toplanmaktadır, konteynırlara sığmayan atıklar naylon torbalara ağzı kapalı olarak doldurduktan sonra iş makinalarımızın kolayca ulaşabileceği bir yere çıkarılarak bırakılacaktır, naylon torbalara da sığmayan atıklar firma sahibi tarafından temin edilecek traktör veya başka bir nakil vasıtasıyla Bölge Müdürlüğümüz çöp toplanma alanına götürülecektir.

 

İtfaiye Hizmetleri

Bölgemizde çıkabilecek yangınlara karşı ilk müdahaleyi yapmak üzere 24 saat itfaiye hizmetleri sunmak amacıyla kurulan ITFAYE Birimimiz Büyükşehir Belediyesi Itfaiyesiyle ortak çalışmaktadır.

AOSB sınırları içerisindeki işyeri açma-çalışma ruhsatı içerisinde ihtiyaç duyulan "ITFAIYE RAPORU" yapılan kontroller sonucunda Bölge Müdürlümüz tarafından verilmektedir.

 

AOSB Çarşı Alışveriş Merkezi

Çarşı Alışveriş Merkezinde lokanta, süper market, eczane, elektrik, hırdavat, kargo vb. alanlarda faaliyette dükkanlar mevcut olup bunlar fabrikaların ihtiyaçlarını yerinde karşılamaktadır.

 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Fabrikalardan gelen hastaların tedavi ve bakım işlemleri ile ambulans hizmetleri verilmektedir.

 

AOSB Sağlık Ocağı

Sağlık Ocağı fabrikalardan gelen hastaların tedavi ve bakım işlemlerini yapmaktadır.

 

Türk Telekom Telefon Hizmetleri

Telefon,ADSL hizmetleri için Yüreğir Telekom Müdürlüğüne başvurulur.

 

PTT Hizmet Ofisi

Tüm posta , kargo ve bankacılık hizmetleri ile sanayicimizin hizmetindedir.

 

Katılımcının Tesisini Kiralama Şartları

Kiralamanın yapılabilmesi için;

 1. Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
 2. Katılımcının, kiracının OSB'ye karşı doğacak her türlü sorumluluğundan müşterek müteselsil sorumlu olacağına ilişkin olarak noter tasdikli taahhütte bulunması,
 3. Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
 4. OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,
 5. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine tabi olan projeler için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” nın eklenmesi gerekmektedir.

Kiralama halinde;

a) Kiralayandan;

 1. Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
 2. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
 3. Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
 4. Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
 5. Kiracının OSB'ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair, Yönetmeliğin EK-4 sayılı ekinde yer alan noter tasdikli taahhütname,

b) Kiracıdan;

 1. Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi,
 2. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
 3. Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
 4. Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
 5. OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,
 6. Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
 7. OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname istenir. OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere, elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez. Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis