Türk Sanayisi'nin Güney'deki Üssü

Başvuru ve Süreçler

PROJE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SÜREÇ NASIL İŞLER?

Proje önerileri elektronik ortamda sunulur. Başvuruyu proje yürütücüsü http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden proje ortakları adına yapar. Başvuru süreci hakkındaki detaylı bilgilere aynı site sayfasından erişilebilir. Proje Öneri Formu doldurulurken, kısa ve yalın ifadeler kullanılmasına, projedeki Ar-Ge faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere projeyi öneren kuruluşun(ların) katkısının ne olacağının anlatılmasına ve projede  yapılacakların  açık ve  en  anlaşılır  şekilde  ortaya  konulmasına özen gösterilmelidir.

 

PROJE BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER

Proje ortağı olan firma için;

 1. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce iflas etmesi veya tasfiye halinde olması,
 2. İş veya faaliyetlerini askıya almış olanlar, bu meselelerle ilgili bir dava veya takip konusu olanlar, veya ulusal mevzuat ve düzenlemelerde yeri olan bir prosedür dolayısı ile bunlara benzer bir durumda olanlar,
 3. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, profesyonel (mesleki) faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir karar ile mahkûmiyet almış olanlar,
 4. Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce, kamu haklarından mahrum olanlar, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkumiyeti olanlar.

 

Proje Yürütücüsü ve Firma İçin;

1.      Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce İhale Yasası'na aykırı davranışlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti olanlar,) Teklif edilen proje ile "haksız rekabet (çıkar çatışması)" konumunda olanlar,

2.      Başvuru sırasında veya sözleşme yapılmadan önce yalan beyanda bulundukları

tespit edilenler,

 

PROJE KAPSAMINDA DESTEKLENECEK GİDER KALEMLERİ

San-Tez projesinde aşağıdaki harcamalar gider kabul edilir;

 1. Makine Donanım Giderleri; Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan her türlü kalıcı cihaz, donanım, kalıp, yazılım lisans bedeli ve bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,
 2. Sarf Malzemesi Alım Giderleri; Endüstriyel ve laboratuvar sarf malzemeleri, deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, tarım ürünleri, küçük yedek parça, el aletleri vb. ile bunlara ilişkin gümrük, nakliye ve sigorta vb. satın alma giderleri,
 3. Personel Giderleri; Proje Yürütücüsü, Tez Öğrencisi, Yardımcı Araştırmacı, Yardımcı Personel,
 4. Seyahat Giderleri; Veri toplama, yerinde inceleme, arazi çalışması, fuar, konferans, vb. gibi projeyle doğrudan ilgili seyahat giderleri ile proje personeline verilecek harcırah ve buna ilişkin diğer giderler,
 5. Hizmet Alımı; Projeyle ilgili danışmanlık, yayın, standart, nakliye, makine-donanım bakım ve onarım, yaptırılacak her türlü bilgisayar yazılımı vb. gibi belli bir ücret karşılığında yaptırılacak olan ve ayrıntılı olarak tanımlanmış, fatura ile belgelendirilebilecek işler,
 6. Proje Kurum Hissesi; Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanması karşılığı, destek kapsamında alınan proje bütçesinin %5’ine karşılık gelen tutar.

 

DESTEKLENEN GİDERLER İÇİN KISITLAMALAR NELERDİR?

 1. Proje önerisinde hizmet alım giderleri için ayrılan bütçe, proje toplam bütçesinin %20’sini aşmamalıdır.
 2. Proje kapsamında yer alan mal ve hizmetler, proje ortaklarına ait firmalardan satın alınamaz.
 3. Proje ekibinin proje süresi içerisinde katılacağı en fazla 4 uluslararası bilimsel toplantı ile ilgili giderler proje bütçesinden karşılanır.
 4. Proje önerisinde seyahat giderleri için ayrılan bütçe dâhilinde yer alan yurt dışı seyahatlerde; ödenecek miktarlar her bir seyahat için kişi başı 3.000 ABD Doları karşılığı TL’yi geçemez. 

  Proje kapsamında görev alanlara yapılabilecek ödemelerle ilgili San-Tez Uygulama Usul ve Esasları incelenmelidir.

 

DESTEKLENMEYEN GİDERLER

 1. Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler,
 2. Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,
 3. Amortismanlar, depozitolar,
 4. Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 5. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri,
 6. Doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
 7. Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,
 8. Yönetim giderleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri,
 9. Sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 10. Seyahatlerde yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama masrafları dışındaki giderler,
 11. Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
 12. Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 13. Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 14. Ofis, depo, stand kira giderleri,
 15. İnşaat ve tesisat giderleri,
 16. CE vb. (test giderleri hariç) belgelendirme giderleri.

 

BAŞVURU FORMUNU DOLDURURKEN FAYDALANILACAK DOKÜMANLAR

 • San-Tez Projelerinin Desteklenmesine Hakkında Yönetmelik
 • San-Tez Uygulama Usul ve Esasları

 

 ELEKTRONİK BAŞVURU HAKKINDA

Proje önerisi yapılabilmesi için http://biltek.sanayi.gov.tr internet adresinden proje yürütücüsü olarak yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Projeyi önerenlerin adı, adresi ve diğer irtibat bilgileri yazışmalarda ve duyurularda kullanılacağından bunların güncel tutulması önemlidir. Duyurular daha çok e-posta ile yapılmakta olduğundan aktif kullanımdaki e-posta adreslerinin verilmesi gerekmektedir. Projeyi öneren kuruluşun yerine danışman firmaya ait iletişim bilgileri verilmemelidir.

Proje başvurusu elektronik ortamda yapıldıktan sonra aşağıdaki evrakların basılı ve ıslak imzalı olarak ayrıca Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.

 1. Ar-Ge Portalından çıktısı alınacak “proje başvuru dilekçesi”
 2. Projenin Ar-Ge Portalından girişinin yapıldığını ve kod numarası aldığını gösteren, sistem tarafından verilecek “proje özet sayfası”

 

San-Tez Proje Başvuru Hazırlama Kılavuzu erişmek için tıklayınız


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis